Solliciteren

Je solliciteert op: "Controller (vast - 2 / 3 dagen per week) (vast baan, ingevuld)"

Personalia

Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
Privacyverklaring The AdminPeople BV
Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met ons Privacybeleid. Wat dat inhoudt, leggen we hieronder uit.
Je persoonsgegevens worden door The AdminPeople BV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd, conform de eisen van de wet.

Cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons
worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch
bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het
Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en
tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent
doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website
die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt
bekeken, informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo
locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze
technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website, door de systeembeheerder en
om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden
worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Wanneer en waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze
website of via mail aan ons toestuurt om door ons bemiddeld te worden.
Wij verzamelen en verwerken je gegevens t.b.v. arbeidsbemiddeling, zoals uitzenden, detachering,
payroll, werving en selectie en daaraan gerelateerde dienstverlening.
We gebruiken deze gegevens om:
1. Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of
tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten,
referentiechecks, social media etc.
2. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
3. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever
en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
4. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
5. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aangaan, voor naleving van wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale
zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van
deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende
gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en
kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je
bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid
zoals bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
Op het moment dat je voor The AdminPeople BV kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp’ers) delen?
The AdminPeople BV kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere The AdminPeople BV
entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens
haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen.

Kandidaten (indien je (nog) niet voor The AdminPeople BV hebt gewerkt)?
Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee
jaar na het laatste contact als je niet voor The AdminPeople BV hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar
na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat
ingeschreven.
Als je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via de website. Je wordt dan niet
meer benaderd en bemiddeld door The AdminPeople BV. Je persoonsgegevens zijn nog drie
kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij werving en selectie is deze
periode zeven maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je
gegevens enkel beschikbaar voor The AdminPeople BV onder strikte voorwaarden overeenkomstig
de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens
definitief verwijderd.

Als je voor The AdminPeople BV werkt/hebt gewerkt
Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde
persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer
beschikbaar voor The AdminPeople BV. We hanteren hiervoor de wettelijke termijnen.
Als je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven. Je wordt niet meer benaderd en
bemiddeld door The AdminPeople BV. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar
gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor
The AdminPeople BV onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen
en termijnen

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke
andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
The AdminPeople BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken
van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te
onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. The AdminPeople BV kan de van haar
zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van
de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens
kunnen worden doorgegeven aan andere aan The AdminPeople BV gelieerde entiteiten, aan
sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens
haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin The AdminPeople BV hiertoe verplicht kan
worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen
worden doorgegeven buiten Nederland. The AdminPeople BV heeft de nodige maatregelen getroffen
om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:
Als je je eigen account (Mijn The AdminPeople BV) hebt, heb je inzage in een groot deel van de over
jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens
wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of accountgegevens.
Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of
verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij The
AdminPeople BV.

Beveiliging
The AdminPeople BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en
technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten
verlenen of opdrachten uitvoeren, is The AdminPeople BV met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Ja
AdminPeople B.V. verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om de sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan AdminPeople B.V. op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens voor 12 maanden te bewaren.
The Admin People B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close